HomeContactSitemap

Prezentare proiect

Introducere

Proiectul nostru îşi propune să stabilească un parteneriat durabil între Universitatea Ovidius Constanţa, Agenţia de Protecţie a Mediului şi ONG-ul “Getia Pontica Association” din Kavarna (Bulgaria), în scopul desfăşurării unor activităţi comune de cercetare şi monitorizare a biodiversităţii costiere terestre (floră, asociaţii vegetale, faună, habitate) dintre Capul Midia (România) şi Capul Kaliakra (Bulgaria), pe o lungime a ţărmului de aproximativ 130 km.

Proiectul este oportun deoarece în absenţa unor cercetari transfrontaliere într-o zonă bine delimitată geografic (Cap Midia-Cap Kaliakra), nu există încă o bază de date ştiinţifice actualizată, care să ofere informaţii precise în ceea ce priveşte tipurile de habitate costiere, principalele tipuri de asociaţii vegetale, inventarul speciilor din flora şi fauna litorală, răspândirea şi efectivele populaţionale ale taxonilor rari şi periclitati, factorii de risc (naturali şi antropici) care determină pierderi de biodiversitate în zona costieră a Mării Negre.

Realizarea unei astfel de baze de date va permite eficientizarea acţiunilor de limitare a presiunii antropice asupra unor zone costiere cu biodiversitate ridicată sau a unor tipuri de habitate de interes comunitar sau national. Va permite de asemenea elaborarea unor măsuri eficiente de conservare, eventual restaurare a habitatelor deja afectate de activităţile economice din zona plajelor şi a falezelor litorale.

În contextul integrării României şi Bulgariei în U.E. şi a uniformizării legislaţiei de mediu, se impune o evaluare de ansamblu a biodiversităţii costiere a Dobrogei. Se resimte tot mai acut nevoia unei Liste Roşii a plantelor vasculare din zona litorală a Dobrogei, care să nu mai ţină cont de limitele admistrative impuse de frontieră ci numai de mărimea efectivelor populaţionale, de mărimea arealului şi de factorii de risc. Se impune de asemenea identificarea şi cartarea habitatelor de interes comunitar la nivel transfrontalier, ceea ce va permite elaborarea unor măsuri adecvate de conservare-restaurare, dincolo de limitele teritoriale ale celor două ţări vecine.

Prin implicarea în activităţile de cercetare pe teren a unui larg colectiv de specialişti români şi bulgari, cu competente in cercetarea şi monitorizarea biodiversităţii, sperăm să găsim o rezolvare adecvată a problemelor de mediu din zona litorală a celor două ţări vecine.

Acţiunile noastre îşi propun de asemenea implicarea autorităţilor locale şi regionale, dar şi a societăţii civile în problematica conservării biodiversităţii şi a prezervării habitatelor naturale din zona plajelor şi a falezei. Cresterea gradului de conştientizare a cetăţenilor din zona riverană asupra importanţei conservării unor zone cu floră şi faună sălbatică, nealterate încă de activităţile economice este un alt deziderat pe care dorim să îl atingem.

Obiective

 • Stabilirea unor legături durabile cu partenerii români şi bulgari, în scopul desfăşurării unor acţiuni comune de cercetare şi monitorizare a biodiversităţii costiere dintre Capul Midia (Romania) şi Capul Kaliakra (Bulgaria);
 • Evaluarea situaţiei actuale a biodiversitatii din întrega zonă de coastă a Dobrogei, prin cercetari transfrontaliere realizate de-a lungul întregii perioade de vegetaţie;
 • Identificarea, cartarea şi monitorizarea habitatelor naturale de interes european, a principalelor asociaţii vegetale, a populaţiilor de plante şi animale rare şi a zonelor costiere cu biodiversitate remarcabilă;
 • Evaluarea impactului antropic asupra habitatelor naturale şi a biodiversităţii costiere din zona cuprinsă între Capul Midia şi Capul Kaliakra;
 • Identificarea unor soluţii pentru conservarea-restaurarea habitatelor naturale de interes conservativ (conform Directivei Habitate) din zonele costiere puternic afectate de activităţile umane;
 • Larga popularizare a activităţilor noastre şi a rezultatelor cercetării (atât în România cât şi în Bulgaria) prin organizarea de Conferinţe (în Constanţa şi Kavarna), prin publicarea de cărţi, broşuri, articole în presa locală, publicarea unui volum al conferinţei din Constanţa, prezentarea de lucrări pe tematica proiectului la Sesiuni ştiinţifice, Simpozioane şi Conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • Elaborarea şi publicarea unei Strategii commune privind conservarea habitatelor naturale şi a biodiversităţii costiere a Dobrogei;
 • Elaborarea unor recomandari pentru îmbunătăţirea managementului transfrontalier al zonei costiere dintre Capul Midia si Capul Kaliakra;
 • Infiinţarea unui Centru de informare asupra biodiversităţii costiere terestre a Dobrogei;
 • Infiinţarea unei pagini web (www.coastal-biodiv.ro) pentru larga popularizare în reţeaua internet a activităţilor şi rezultatelor proiectului;

Rezultate aşteptate

Ne aşteptăm la rezultate interesante, datorită faptului că zona costieră românească dintre Capul Midia şi Vama Veche este în mare măsură afectată de activităţile economice, în timp ce zona bulgărească dintre Durankulak şi Capul Kaliacra se află într-o stare de conservare satisfăcătoare. Cercetările de teren asociate cu date bibliografice vor indica măsura în care pierderile de biodiversitate din zona sudică a litoralului românesc se datorează factorului antropic sau unor cauze naturale (dinamica ecosistemelor, schimbări climatice, etc).

Ca rezultat al cercetărilor noastre comune, ne propunem să elaborăm şi să redactăm o Strategie comună privind conservarea biodiversităţii din zona costieră românească şi bulgărească a Dobrogei. Prin implementarea acestei strategii sperăm la o îmbunătăţire a managementului spaţiului costier, a managementului ariilor protejate sau a altor zone costiere remarcabile prin biodiversitatea lor.

Desfăşurarea de cercetări transfrontaliere va fi însoţită de larga popularizare a activităţilor noastre şi de diseminarea rezultatelor cercetării prin materiale care vor fi publicate din fondurile grantului (o carte cu caracter monografic, un volum al Conferinţei din Constanţa, broşuri, referate, postere).

Diseminarea informaţiilor ştiinţifice se va realiza în cadrul unor Forumuri organizate la Constanţa şi Kavarna, cu o largă participare şi reprezentare – cadre universitare, cercetători, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale de mediu, ONG preocupate de problematica ocrotirii naturii, masteranzi, studenţi, simplii cetăţeni din zona riverană.

Activităţi

 • Intâlnire de lucru cu partenerii români şi bulgari (aprilie 2008) cu următoarele obiective principale: o mai bună cunoaştere a membrilor echipei grantului, stabilirea grupurilor de lucru, a metodologiei de lucru, a zonelor cu concentrări de biodiversitate care vor fi vizate în mod prioritar în studiile de teren şi discutarea detaliilor tehnice şi financiare ale proiectului Phare CBC. Vizită de lucru în diferite puncte ale zonei costiere românesti în care se vor desfăşura studiile de teren.
 • Desfăşurarea cercetarilor de teren în zona costiera Cap Midia-Cap Kaliakra, în perioada aprilie-august 2008.
 • Organizarea unui Forum la Constanţa (septembrie 2008), cu două obiective principale: elaborarea unei Strategii comune pentru conservarea biodiversităţii din zona costieră a Dobrogei; larga popularizare şi diseminare a rezultatelor obţinute în urma studiilor de teren;
 • Organizarea unui Forum la Kavarna (octombrie 2008) în colaborare cu partenerii noştrii bulgari, în scopul popularizării în Bulgaria a activităţilor proiectului şi a strategiei privind conservarea biodiversităţii;
 • Publicarea unei cărţi cu caracter monografic cu rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor noastre;
 • Publicarea unui volum al Forumului din Constanţa, pe baza prezentărilor susţinute de participantii la Forum, pe tematica proiectului;
 • Publicarea unei broşuri cu Strategiile propuse de noi privind Conservarea biodiversităţii din zona costieră a Dobrogei româneşti şi bulgăreşti;
 • Infiinţarea paginii web a proiectului (www.coastal-biodiv.ro), ca instrument de largă popularizare a activităţilor şi a rezultatelor grantului nostru;
 • Infiinţarea unui Centru de informare privind biodiversitatea costieră a Dobrogei, cu sediul în Noul Campus al Universităţii Ovidius Constanţa (B-dul Aurel Vlaicu);

Echipa de lucru

 • Sef lucrări Dr. Marius FĂGĂRAŞ - Universitatea Ovidius Constanta – managerul grantului şi specialist în botanică, fitocenologie, habitate costiere, conservarea fitodiversităţii;
 • Profesor univ. Dr. Marian-Traian GOMOIU - Universitatea Ovidius Constanta, membru corespondent al Academiei Române, Director al Institutului GeoEcomar Constanţa, fost Guvernator al Deltei Dunării; specialist în zoologie marină, ecologie, zone umede, conservarea biodiversităţii;
 • Conferenţiar Dr. Marius SKOLKA – Universitatea Ovidius Constanta; specialist în zoologie, specii marine invazive, conservarea biodiversităţii;
 • Biolog Loreley Dana JIANU – Agenţia de Protecţie a Mediului Constanţa, Direcţia de Conservare a biodiversităţii; specialist în arii protejate, conservarea biodiversităţii şi legislaţie de mediu;
 • Economist Lenuta BOBE - Universitatea Ovidius Constanta; specialist în finanţe-contabilitate;
 • Asistent univ. Olivia CHIROBOCEA – Universitatea Ovidius Constanta ; specialist în traducere-interpretare En-Ro şi Ro-En;
 • Sef lucrări Dr. Paulina ANASTASIU – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie; specialist în botanică, conservarea fitodiversităţii, plante invazive;
 • Profesor univ. Dr. Dan COGĂLNICEANU – Universitatea Ovidius Constanţa; specialist în zoologie, monitoring ecologic;
 • Biolog Georgi Yordanov GEORGIEV – Getia Pontica Association – coordinator al echipei bulgare; competenţe în biologie, ecologie;
 • Senior Lecturer Zheni NANOVA – Universitatea “Konstantin Preslavsky” din Shoumen (Bulgaria), Facultatea de Biologie; specialist în botanică;
 • Senior Lecturer Dr. Alexander DOYCHINOV – Universitatea “Konstantin Preslavsky” din Shoumen (Bulgaria), Facultatea de Biologie; specialist în zoologie;
 • Ecolog Ciprian SAMOILĂ – doctorand la Universitatea Ovidius Constanţa, specialist IT;
 • Biolog Gabriel BĂNICĂ – doctorand la Universitatea Ovidius Constanţa; specialist ornitolog;
 • D-na Mihaela CONDUR – Agenţia de Protecţie a Mediului Constanţa; consultant în managementul proiectelor;
 • D-na Lenutsa MARCEA – Getia Pontica Association; interpret Bg-Ro şi Ro-Bg;

Grupuri ţintă

 • Agenţia de Protecţie a Mediului Constanţa (autoritatea locală de mediu);
 • Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral (responsabilă de managementul plajelor);
 • Mediul academic şi societatea civilă;
 • ONG-urile cu preocupări în domeniul Protecţiei mediului (din România şi Bulgaria);
 • Garda de Mediu;

Beneficiari finali

 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (autoritatea centrală de mediu);
 • Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române;
 • Autorităţile legislative locale şi regionale;
 • Cetăţenii din zona riverană;
Uniunea Europeana Phare
Universitatea Ovidius Constanta
Guvernul Romaniei

Legal disclaimer:
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invită să vizitaţi adresa web a Centrului de informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.